Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Song Of The Day (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=95)
-   -   Kẻ Đến Sau Nhưng Yêu Thật Lòng = Bằng Cường (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=27401)

Sweet_T 10-18-2013 03:51 PM

Kẻ Đến Sau Nhưng Yêu Thật Lòng = Bằng Cường
 

Đúng là nghe xong đau lòng thiệt! đúng hoàn cảnh của mình luôn!:monk:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:15 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.