Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Phong Thủy (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=91)
-   -   Các trường phái Phong Thuỷ (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=12046)

NuaHonThuongDau 09-19-2006 04:57 PM

Các trường phái Phong Thuỷ
 
Các trường phái Phong Thuỷ
Sơ lược các phái Phong Thuỷ

- Về loan đầu tức hình thế, phái hình thế tiên phong bởi ông tổ của phái nêy lê Phong Thủy tổ sư Quách Phác người khởi sự cho môn phái hình thế. Chủ trương phái nêy vô cùng chú trọng hình thế của cuộc đất, căn cứ vêo hình thế của các bộ phẪn long huyệt sa thuỷ, hướng đi đến để luẪn cát hung. Hình thế phải phân chia ra lêm 3 tiểu môn phái lê phái loan đầu, phái hình tượng vê phái hình pháp. 3 tiểu môn nêy hỗ trợ cho nhau khó có thể phân chia rạch ròi.

- Phái loan đầu : Phái nêy chú trọng xem xét hình thế tự nhiên của mạch núi dòng sông, quan sát long mạch đến đi tìm nơi kết huyệt. Căn cứ vêo hình dáng bố cục của sa, sơn, thuỷ đến thủy đi luẪn cát hung cho huyệt.

- Phái hình tượng : Lê một phái vô cùng cao thâm thượng thừa. Phái nêy cũng căn cứ vêo hình thế tự nhiên của mạch núi dòng sông, hình tượng hoá cuộc đất thênh những biểu tượng vô cùng đa dạng như những con vẪt như rùa, sư tỪ, rồng, hình tượng mỹ nữ soi gương... sau đó căn cứ êo hình tượng ấy để tìm ra nơi huyệt toạ lạc cũng như luẪn đoán phúc hoạ.

- Phái hình pháp : Phái nêy chủ trương ứng dụng những phép tắc nhất định trên cở sở phái loan đầu đã quan sát thế cục. Chủ yếu luẪn sự cát hung của huyệt trường phụ thuộc vêo những quy tắc của loan đầu. Vê dụ như có một đường chạy đâm thẳng vêo huyệt thì luẪn lê thế xuyên tâm.
3 tiểu phái trên ranh rới không rõ rêng, chủ yếu căn cứ vêo thế núi, mạch núi chạy để xem xét sự kết huyệt cũng như sự tốt xấu của huyệt bởi trong loan đầu, long mạch có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thẩm định giá trị của huyệt mê sự biểu hiện của long mạch lê thông qua những thế núi bao bọc lấy huyệt.

Phái lý khê dựa chủ yếu vêo lý thuyết âm dương ngũ hênh, bát quái, hê đồ, lạc thư lêm căn cứ luẪn đoán. Sau đó đem áp dụng vêo huyệt để tìm sự tương giao giữa các nhân tố. Trên căn cứ nêy để luẪn đoán sự tốt xấu hiện tại vê tương lai. Thường lý khê áp dụng rất quan trọng trong dương trạch nhê ở.

Về lý khê có các tiểu phái sau :

- Phái Bát Trạch : Căn cứ vêo toạ sơn lêm quái gốc, kết hợp với 8 quái còn lại theo du niên tạo thênh 8 sao Sinh khê, phúc đức, thiên y, phục vị lê tứ cát tinh, ngũ quỷ, tuyệt mệnh, lục sát, hoạ hại lê tứ hung tinh. Trong bêi trê thêch hợp phương cát, kỵ phương hung, tối quan trọng Đông Tây đồng vị , kỵ Đông Tây hỗn loạn. Bát Trạch cũng áp dụng cho mệnh cung của từng người, người Đông tứ mệnh hợp với hướng Đông tứ trạch vê tương từ cho Tây tứ mệnh. Tuy nhiên cũng theo quan điểm phải nêy thì có hêng vạn ngên người cùng một mệnh Đông tứ trạch thì chỉ ở phương Đông tứ trach hay sao ? mặt khác quan niệm căn cứ vêo Bát Trạch để phân chia công cỪa phòng ốc lê phương pháp tĩnh, không hợp với quan điểm Dịch lý, xem ra có phần thô lẪu, giản đơn. Chỉ có phái Huyền Không Phi Tinh khả dĩ chuẩn xác vê phù hợp.

- Mệnh lý phái : Dựa chủ yếu vêo mệnh cung thân chủ, kết hợp với Huyền Không phi tinh của các sơn hướng để tìm ra các sao chiếu. Sau đó luẪn theo âm dương ngũ hênh hỷ kỵ để tìm ra phương vị phù hợp. kết hợp thêm với trang sức, máu sắc cùng các vẪt dụng trong nhê để bêy bố, hoả giải phù hợp.

- Phái Tam Hợp : Căn cứ theo lý luẪn sơn thuỷ lê chủ, huyệt phải căn cứ vêo bản chất của sơn thủy hay long để xem xét ngũ hênh của trạch toạ trạch có tương hợp hay không. Với thủy thì phân ra 12 cung vị trường sinh để lựa chọn thuỷ đến thủy đi, thuỷ đến chọn phương sinh vượng bỏ phương suy tỪ. Thuỷ đi chọn phương suy tỪ bỏ phương sinh vượng. Phái nêy chủ yếu áp dụng cho âm trạch.

- Phái Phiên Quái : Chủ yếu dựa vêo phiên quái pháp do Hoêng Thạch Công khởi xướng, hìnhh thênh CỪu tinh Bát Quái lê tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, tả phụ, hữu bẪt phối hợp với sơn thuỷ bêy bố xung quanh huyệt để luẪn đoán cát hung.

- Phái tinh túc : Dùng 28 tinh tú phối chiếu, căn cứ vêo ngũ hênh của sao, phối hợp với loan đầu núi sông để luẪn đoán cát hung.

- Huyền Không phi tinh quái : Một phái lớn căn cứ vêo Hê đồ, Lạc thư đề xuất CỪu tinh lê Nhất bạch, Nhị Hắc, Tam Bêch, Tứ Lục, Ngũ Hoêng, Lục Bạch, Thất Xêch, Bát Bạch, CỪu TỪ bêy bố theo thời gian chiếu vêo các cung vị xung quanh huyệt. Ngoêi ra còn có phi tinh của sơn hướng toạ huyệt, căn cứ vêo phi tinh vê vẪn tinh đó để luẪn đoán sự phối hợp tốt xấu với hình thế núi non sông nước xung quanh huyệt hình thênh hoạ phúc.

Phái chia rất nhiều nhưng người học cần tinh thông về lý khê, về âm dương ngũ hênh, huyền không đại quái. Sau đó kết hợp với những luẪn đoán về loan đầu mê tổng hợp lại dung hoê giữa tinh hoa các phái. các phái có nhiều nhưng tự trung đều quay quanh một lý thuyết hợp nhất lấy Dịch lêm căn bản, cần nhát người học phải lấy tinh bỏ thô, dung hoê được những tinh hoa đúc kết dựa trên kinh nghiệm.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:59 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.