Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Tranh Vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=112)
-   -   Đặc sản tiếng Việt (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=21579)

batigol 12-06-2009 01:58 AM

Đặc sản tiếng Việt
 Làm sao thực hiện được?


batigol 12-24-2009 01:18 AM


ThNhung 01-04-2010 02:54 AM

Tiếng Việt thật khó hiểu..nhiều khi đọc đi..đọc lại..vẫn thấy không muốn hiểu...bó tay.:sosad:

khang 01-10-2010 11:52 PM

cười ... ầm cả một khu đô thị . Nhịn không nổi luôn


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:17 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.