Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Đố vui (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=19)
-   -   đoán thu*? xem nao??? (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=26042)

JulieA 10-28-2012 11:37 PM

đoán thu*? xem nao???
 
Cây xanh thì lá cũng xanh. Không dám nấu canh, đê? dành ăn sông.... là cái gì????

thanh1964 10-30-2012 02:39 PM

là Lá Trầu - đúng không

JulieA 10-30-2012 03:15 PM

Dung roi :)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:00 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.