Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Xướng Hoạ Thơ Đường Luật (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=82)
-   -   Dĩ đề vi thủ, dĩ đề vi vận (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=28446)

TiCa 02-13-2016 06:23 AM

Dĩ đề vi thủ, dĩ đề vi vận
 


“Lòng không hòng trông mong
Buồn sa cánh nhạn, ngược dòng bến mơ”

(Dĩ đề vi thủ, dĩ đề vi vận, bát vận đồng âm)

Buồn gửi mùa bay nhẹ hẫng lòng
Sa mù nhân ảnh tựa thinh không
Cánh tơi quảng vắng se hoài vọng
Nhạn lạc đường xa ngại khó hòng
Ngược bước tiền trình ai thể ngóng
Dòng đời hoang phế kẻ nào trông
Bến xưa hiu quạnh đời xiêu bóng
ước chôn cùng với nhớ mong

TiCa NXH
Feb 12, 2016


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:35 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.